วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 1

Loading...
CODE TEAM180105 6วัน 4คืน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, เที่ยว 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน
พระกระโดดกำแพง
วัดจงไถ่ถาน–วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานอาหลี่ซัน–ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซันวัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–นั่งรถไฟTRAสู่ฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟTRAสู่ไทเป–หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อุทยานเย๋หลิ่ว
3 ดาว
ก.ค. - 62
เริ่ม 25,888 บ.