วัน-เวลาทำการ :

จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน พบ 36 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 4

Loading...
CODE TEAM190154 5วัน 3คืน
ชมตึกไทเป 101, ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ!! MIYAHARA ICE CREAM ไอศกรีมชื่อดัง, ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ย่านซีเหมินติง - ตลาดปลาไทเป - ชมอนุสรณ์สถาน - เจียงไคเช็ค - สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋ง - สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ - เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง - หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
3 ดาว
CODE TEAM190155 5วัน 3คืน
เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101( ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ชิมชาอู่หลง - ชอปปิ้ง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง
3 ดาว
CODE TEAM190156 6วัน 4คืน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
พิเศษ!! SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ - วัดหลงซาน - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป - ชอปปิงที่ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
3 ดาว
CODE TEAM190157 4วัน 3คืน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง - เย่หลิว - จิ่วเฟิน - อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค
3 ดาว
ก.ย. - 62
ต.ค. - 62
เริ่ม 21,900 บ.